Sivas Bilgi Bankası / Yerleşimler GERİ    Sivas/Ulaş/Baharözü Belde Köy/ Genel Bilgiler

Bilgi güncellemeleriniz içindoldurunuz©

 |*BAHARÖZÜ /  GENEL BİLGİLER

  |*Kısaca |*Tarih |*Ticaret Ekonomi|*Yayla - Mezra |*...... |*Bucak |
  |*Turizm |*Ulaşım |*Konaklama /Hizmetler /Tesisler|*...... |
  |*Mimari |*Kültür/Sanat/Etkinlikler |*Folklor/Söylence,Oyunlar,Giysiler|
  |*Gelenek/inanış |*El Sanatları |*Yemek Kültürü|*Edebiyat/Kitap|*......|
  |*Müzik:Yerel Sesler |*Anılar |*Şiirler|*Resimler|*......|*......|
  |*İz bırakanlar|*Günümüzden |*Bir zamanlar beldemiz|*...... |*......|
  |*...... |*...... |*......|*...... |*...... |*......|

  |*Köy Adı: BAHARÖZÜ  / BAHARÖZÜ KASABASI Hakkında:Fotoğraflar:

  *Kısaca ULAŞ BAHARÖZÜ TARİHİ

|*Köyünüzle ilgili video, fotoğraf ve benzeri dokümanları; kaynakça ve diğer bilgilerle birlikte sivastr@sivastr.net adresine gönderebilirsiniz...

BaharözüKaynak-Bilgi: Foto Turan Şimşek 
Mesaj Tarihi: Çarşamba, Ağustos 10, 2011
Mesajı gönderenin
adı soyadı:  Ali Aslan

 
Kaynaklara göre Baharözü (KAYNAKLARDAKİ ismi BAĞIRÖZÜ)beldesi Yeniil kazası adı verilen (kangal halep arası bölge)TÜKMENAN (türkmen yörükleri)bölgesine bağlı olup Valide Atik sultan evkafıdır (HASSI dır).Vergi gelirleri Sivasta bulunan Ali Baba zaviyesine (Alibaba camii ve ali baba zaviyesi)vakfedilmiştir. Esasen baharözü ve yapalının vergisi doğrudan buraya verilmekte idi.Ali Baba zaviyesi etrafında toplanan ali baba mürütleri ve akrabaları 2. Mahmut döneminde Tapu ve vergi kanunu değişikliği ile birlikte 1830 lu yıllarda vergi gelirlerinin toplandığı köylere göç etmeye başlamışlardır. Tahminim baharözü köyüne ilk yoğun göç bu zamanda yani sivastan olmuştur. En eski ailelerin köye göçü bu şekildedir. Gerçi ondan öncede köye göç olmuştur ama önceki göç edenlerde burada bulunan  HAS sahiplikleri nedeniyle olması muhtemeldir. Mesela hane no 1 olan Halıt gil böyle olmalı bu aile köyün en eski ve en büyük toprak sahibi ailesi olması muhtemel. Köye ait ilk mevcut belge Camii beratıdır ki 1711 lere dayanmakta. Bu camii yusuf bey adında biri müceddiden (yeniden) inşaa ettirmiştir. Yusuf beyin yusuf çavuş gilden olma ihtimali imam, Abdurrahman halifeninde Kadıgilden olması ihtimali büyük Yani köyümüz ilk yoğun göçü sivastan daha sonra TÜRKMEN aşiretlerinin yerleşik hayata geçmesiyle halep yöresinden en son göç dalgası ise 93 harbi dolayısı ile kars ağrı bölgesinden almıştır

Baharözü beldesi hk.
Kaynak Bilgi:  İlhan yüksel

FERMANIN ÇEVİRİSİ
 Bundan 227 yıl önce YAZI: 22. M 1188 yılı Padişah 1. Abdülhümid dönemin fakat ferman padişah 3. Mustafa'nın Tuğrası iledir. O yıl 21 Ocak da 3. Mustafa vefat edip yerine 1. Abdülhamit geçti. Ekim 1768'de başlayan Türk Rus savaşı 10. y'de bitti. 21. y'da  Küçük Kaynarca Antlaşması çok ağır koşullarla imzalandı. Bu antlaşma ile Tuna'nın öte yakasında bir çok yerler Ruslara bırakıldı. KİMDEN: Divan-ı Hümayun'dan KİME: Yeni il kadıları ve Voyrodası'na KONU: Sivas'ta bulunan Ali Baba zaviyesine Seyyid Feyzullah 9 akçe yevmiye ile zaviyedar atandığı bu parayı Yeni İl'deki vakıflar Üsküdar'daki merhume Atik Valide Sultan'a bağlı olduğundan bu vakıfların ürününden alırken, birkaç yıldır Yeni İl'deki Subaşı Zaviyedarın hakkını vermediği gibi vakıflar arazisinin vergisi olan yılda 7 mud hıntayı 16 yıldan beri vermediği bu 8160 kg tahılın ve zaviyedarın hakkını subaşından alınması için padişah ilgililere kesin olarak buyurmaktadır.
 HÛ TUĞRA MUSTAFA BİN AHMED HÂN  El-MUZAFFER DAİMEN
 Kıdvetü-l-Kuzati ve-l-ahkâm madenü-l-fazl-ı ve Kelâm YENİ İL kadıları ziyde fazluhüma ve Kıdvetü-l emacid ve-l-akrân YENİ İL voyvadası zihde mecduhü tevki-i refi'ri hümayun vasıl olacak malum ola ki medine-i Sivas'da vaki ALİ BABA ZAVİYESİ'nde zaviyedâr olanlar ki üsküdarda vaki Merhume ve magfurunleha ATİK Valide Sultan Evkafından olan YENİ İL ve tevabı'i hassaları mahsulünden olmak üzere muayyen olan yevmi tokuz akçe vazifesiyle senevi yedi mudd hınta cerresi hassı-ı mezbür mülhakatından TENOSU nahiyesine tabi Bagarözü maa yapalu karyeler mahsülünden tayin ve tahsis ve ol-babda emr-i şerif itâ alınmakla halen zâviye-i mezbûra zaviye-dârı olan Seyyid Feyzullah ber-mûcib-i emr-i âlî vazife ve cerresin zikr alınan karye mahsülünden ahz u istifa ide gelmişken birkaç seneden beri nahiye-i mezbure subaşısı olan Ali Baz nâm kimesne mütegallibe ve cebbayireden olmak hesabıyla birkaç seneden beri iktizâ iden vazife ve cerresini külliyen vermeyip gard etmekle li-ecli-t-terafi Sivas valisi buyurıldısı ve mürasele-i şeriyye ile murafa'a alındıkda itaat ve inkıyad etmemekle zimmetinde kalan vazife ve hıntası tahsil ettirilmek için emr-i şerif sudûrını bi-l-iltimas Sivas kadısı arz u inha etmekle zeviye-i mezbûre zeviye-darlarının merhume-i müşaru-n ileyhâ evkafından olan YENİ İL ve tebavi'i hasları mahsulünden muayyen olan dokuz akçe vazifesiyle senevî yedi mudd hınta Cerresiyle sabıkan hass-ı mezbur voyvodası Ebu Bekir ki arz u inhâsına binaen hâss-ı mezbûr mülhakatından TENOS nahiyesine tabi Bagarözü maa yapalu karyeleri mahsülünden olmak üzere tahsis olunan yetmiş iki senesinde emr-i şerîf olduğu mukaddemâ dahi vazife ve hıntasını nahiye-i mezbure subaşısı olan taallül eder diye arz-ı hal olındıkda hass-ı mezburı iltizam eder Sivas beylerbeyi ma'rifeti ve ma'rifet-i şer'le görülüp çevrilmek üzere yetmiş yedi senesi şabanında emr-i çevrilmiş olduğu harameyn muhâsebesinden der-kenâr olmaya dahi hâssı-ı mezbûr voyvodası ma'rifeti ve ma'rifet-i şer'le görülüp zaviye-dâr-ı mezbûrın subaşı-ı merkum zimmetinde bâki ve mütehakkik olan vazife ve cerresi her ne ise alâ iyi hâl tahsil ve eda ettirilmek üzere emr-i şerefim verilmek babından iftiharı-l-ümera ve l-ekabir-i müstecmi' cem'i-l ahvali ve l-müfâhir bi-l-fiil Başdefterdarım Sarım İbrahim dâme ulüvvühü telhis etmekle imdi telhisi mûcebince amel olınmak babında FERMAN-I ALÎŞÂN'ım sâdır almıştır. Bu Yurdum ki hükmi şerifim vardıkda bu babda sâdır olan emrim üzere amel idüb dahi sen ki hâss-ı mezbûr Voyvodası mûmâ-ileyhsin husûs-ı mezbûrı marifetin ve ma'rifet-i şer'le görülüp zaviyedar-ı mezburın subaşı-ı merkumun Zimmetinde bâki ve mütehakkık olan vazife ve cerresi her ne alâ eyyi hâlin tahsîl  ve eda ettirip mugayir-i emr-i âlîşân kimesneye  gaile ve muhalefet ettirmeyesiz söyle bilesiz alâmet-i şerfime i'timâd kılasın.
Tahriren el yevmi-l-sâni işrin Muharrem senet-s-semane ve semânîn ve miete ve elf.(22 M 1188 Mahsura İslambol.se banu sultan vakfiyesine aktarıldığı osmanlı arşivlerinde mevcuttur.

-----------------------------------------

Kaynak - Bilgi:

Araştırmacı yazar İlhan Yüksel
Tarih: 16/C /1181 (Hicrî) Dosya No:7 Gömlek No:19 Fon Kodu: HSDSABZ
Ali Baba Zaviyesi'ne tahsis edilen Tunusi nahiyesine bağlı Bağırözü maa Yabalu karyeleri mahsulü ve voyvoda olanlardan alınacak hıntaya müdahale edenlerin meni.
Listeye Eklendi 2
Tarih: 01/M /1235 (Hicrî) Dosya No:7 Gömlek No:101 Fon Kodu: HSDSABZ
Bağırözü ve Yobalı'nın 1234 senesine mahsuben Sivas'da Ali Baba Zaviyesine verilen hınta miktarının belirtildiği.
 Yukarıdaki belgeler devlet arşivlerinden alınmış olup baharözü ve yapalının tonus (şarkışla) bağlı olduğu burada bir voyvoda (subaşı) bulunduğu voyvodanın toplanan vergiyi sivastaki alibaba zaviyesine vermekle mükellef olduğu anlaşılmaktadır .Baharözünün bilinen ilk ismi ise iddia edildiği gibi bugayrözü değil BAĞIRÖZÜ dür .Baharözü hk. Ulaştığım ilk tarihi belge bu olup tarih: hicri 1181 miladi  1767 dir yani 238 yıllıktır 
 
1790 tarihli BERAAT
Yeni il kazası mukatatından tonus nahiyesine tabii bağırözü nam karyede vaki ashab-ı hayrattan Yusuf beğ nam camii ba izni humayun müceddiden bina eylediği camii şerife imam ve hatip tefii ve tain olunmak luzum ve mühim imametle .............. işbu murafii tevgii refii işşani hakani Mevlana Abdurrahman halife bin Hasan beğ vech ile ..................yedine müceddiden beratı şerifi ali şani verilmek babında isridai inayet etmeğin vechi şuruhu ........mevlana merguma tevcih idub bu beratı şerifi tarafına verdim ve buyurdum ki baadel yevm mevlana merkum abdurrahman halife bin hasan ..............zik olunan camii şerifinde imam ve hatib olup hizmeti luzumların meri ve sevdaı kılındıktan sonra bir vechi hissesine mutasarrıf yusuf beğ vakfının hayrat ve devamı ömr ..........içun inaye  ...........ol babda   tarafı mezkurdan bir vechi ve hall ideler ve şöyle bileler alameti şerife itimat kılalar
tarih  1210 Hicri Miladi 1790 

1856 tarihli BERAAT
Yeni il kazası mukatatından tonus nahiyesine tabii bağırözü nam karyede vaki ashab-ı hayrattan Yusuf beğ nam sahibi sahirin müceddiden bina eylediği camii şerifende bir vechi hissesi imam ve hatip olan ali bin abdurrahman fevt olup bir hessesi luzumelri.........oğlu yerine istihfafdan muteveffayı mergumun sabi oğlu işbu beratı tevfii refi-şşanı hakani mevlana abdurrahman halife bin ali her vech ile layık mahal ve  mustehak olunmağın imam ve hatip mezkure  muteveffayı mezkur babası mevlanaya tevcih olunup yerine beratı şerifi ali şanı verilmek babında yerinde olan muteveffayı mezkur babası atikı beratı tevcihi inayeti talep etmeğin merkuma tevcih ve sarf edip bu beratı şerifi humayunu verdim ve buyurdumki badel  yevm muteveffayı merkum abdurrahman halife bin ali.......zikr olunan camii şerifine muteveffayı mezkur babası yerine imam ve hatip olup hizmeti ........merii ve ......kılındıktan sonra bir vechi hissesine mutesarrıf olup ..............diye devam etmektedir Tarih Hicri 1266 miladi 1856
Anlaşılacağı üzere bahar özü camiinin ilk yapılış tarihi meçhuldür fakat yeniden inşaası yusuf bey isimli şahış tarafından yapıldığı camiinin bir vakıf olduğu vakfiyesinin mevcut bulunduğu anlaşılmaktadır bu belge camiini tekrar inşaası hakkında olup padişahtan izin alındığı İmam ve hatibliğine 1790 tarihinde   Hasan oğlu Abdurrahmanın tayin edildiği bildirilmektedir
Daha sonraki 1856 tarihli beraatta ise  abdurrahman oğlu halifenin babası yerine imam ve hatip tain edildiği anlaşılmaktadır..
Burada baharözünün (eski adı bağır özü) tonus (merkez bugünki şarkışla ilçesidir)nahiyesine (kazasına)bağlı olup sivasın kangal kazasından başlayıp Halep (bugün suriye sınırlarındadır)ide içine alan Yeni il kazasına (sancağına-vilayetine-bölgesine ki bu bölgeye halep türkmenleri bölgesi adı verilirdi)bağlı olduğu vergilerinin ie banu sultan vakfiyesine aktarıldığı osmanlı arşivlerinde mevcuttur. 
  |* GENEL BİLGİLER:::|

S
-----------------------------------------

Kaynak - Bilgi:

Kaynak - Bilgi : Tanıtım yazıları yazarın kişisel görüşlerini yansıtır. Bilimsel veriler kaynak gösterilerek yayınlanan yazılardır...

©

Sivas Bilgi Bankası